Säännöt

1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Anime- ja Mangaseura Tsukiai, lyhyessä muodossa Tsukiai, sen kotipaikka on Jyväskylä ja sen virallinen kieli on suomi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää japanilaisen animen (animaation) ja mangan (sarjakuvan) tuntemusta Suomessa.

Toisena päätarkoituksena on yhdistää Keski-Suomessa asuvia henkilöitä yhteisen japanilaisen anime- ja mangaharrastuksen puitteissa kehittämällä harrastusmahdollisuuksia ja tukemalla kulttuurityötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokoontumisia, sekä esitelmä- ja koulutustilaisuuksia. Yhdistys osallistuu japanilaisia anime- ja manga-aiheita sivuaviin tapahtumiin, sekä harjoittaa alaan liittyvää tiedotustoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäseniltään liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun, sekä voi järjestää illanviettoja ja huvitilaisuuksia. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta ja vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan myös arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset, kannatus- ja kunniajäsenet. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Hallituksella on oikeus olla hyväksymättä hakemusta mikäli siihen on selvät perusteet. Kunniajäsenet kutsuu kuitenkin yhdistyksen kokous.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, säännöt, on kiinnostunut animesta ja/tai mangasta, jolla on avoin mieli ja ryhmähenkeä.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toimintaa tukeva henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus, mutta myös kuusi (6) yhdistyksen varsinaista jäsentä käsittävällä ryhmällä on siihen oikeus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta ilman hyvin perusteltua syytä tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu ja yhdistyksen tunnukset

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäsenet ovat kuitenkin vuotuisesta jäsenmaksusta vapautetut. Yhdistyksen tunnuksista ja merkeistä päättää yhdistyksen kokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 4-8 muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin, rahastonhoitajan, Tarvittaessa toimintavastaavan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, ja on päätösvaltainen Mikäli paikalla on vähintään puolet (1/2) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja, kukin erikseen. Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden myös muulle hallituksen jäsenelle.

8. Toimikunnat ja -henkilöt

Yhdistyksen hallitus voi erityisiä tehtäviä varten asettaa alaisuudessaan toimivia toimikuntia tai toimihenkilöitä. Tällöin on myös määrättävä niiden toimikausien pituudet, kuitenkin enintään kalenterivuodeksi.

9. Luottamustoimesta vapauttaminen

Perustellusta syystä voi yhdistyksen kokous vapauttaa luottamustoimihenkilön kesken toimikauttaan, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta.

Vapautetun tai vapautettujen tilalle tulee valita samassa yhdistyksen kokouksessa uusi jäsen tai uudet jäsenet jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

10. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen syyskokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen syyskokousta hallitukselle.

11. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen: Syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

12. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse niille, jotka ovat antaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteensa.

13. Varsinainen kokous

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
  7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  8. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
  9. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen yleiskokouksessa, mikäli muutosta kannattaa vähintään puolet (1/2) paikalla olevista jäsenistä. Yhdistyksen purkamiseen tarvitaan koko yleiskokouksen hyväksyntä.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat edeltävän kokouksen määräämällä tavalla.